CIASTECZKA - Polityka prywatności:

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu Polish Hospitality Group Sułowski spółka komandytowa z siedzibą pod adresem: Kraków, Rynek Główny 44.

3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

4. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

5. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

7. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

RODO

Klauzula informacyjna Polish Hospitality Group Sułowski spółka komandytowa - RESTAURACJE

1. Administrator danych osobowych: Polish Hospitality Group Sułowski spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie, ul. Rynek Główny 44, 30-017 Kraków, KRS: 0000522508, NIP: 9452062777 REGON: 120295927

2. Cele i podstawy przetwarzania:

- W celu dokonania rezerwacji w Buffalo Restaurant, co stanowi czynności poprzedzające zawarcie umowy wykonane na żądanie osoby, której dane dotyczą (podstawa z art. 6 ust.1 lit. b RODO),

- W celu świadczenia usług gastronomicznych w przypadku wcześniejszej rezerwacji w Buffalo Restaurant, co stanowi wykonanie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą (podstawa z art. 6 ust.1 lit. b RODO),

- W celu rozliczenia świadczonych usług gastronomicznych, co stanowi wykonanie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą (podstawa z art. 6 ust.1 lit. b RODO),

- W celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest prawnie uzasadnionym interesem administratora danych osobowych (podstawa z art. 6 ust..1 lit. f RODO),

- W celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym interesem administratora danych osobowych (podstawa z art. 6 ust..1 lit. f RODO)

3. Kategorie przetwarzanych danych:

- Podstawowe dane kontaktowe: imię, nazwisko, adres email, telefon kontaktowy, numer karty kredytowej, numer rachunku bankowego, numer NIP, adres prowadzonej działalności gospodarczej.

4. Odbiorcy danych: Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom, z których usług korzysta Administrator danych osobowych przy przetwarzaniu danych – firmy księgowe, kancelarie prawne, formy informatyczne obsługujące systemy rezerwacyjne.

5. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych: Dane osobowe nie będą przekazywane poza teren UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

6. Okres przechowywania danych: Dane osobowe stanowiące podstawowe dane kontaktowe Administrator danych przechowuje dla potrzeb realizacji usług świadczonych przez Administratora danych osobowych (najem pokoi hotelowych, rezerwacje w restauracjach) do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń, lub do czasu, aż Administrator sam ustali, że dane osobowe są nieaktualne.

7. Prawa osób, których dane dotyczą:
Osoba, która pozostawiła swoje dane osobowe, ma prawo do:

a) Dostępu do danych osobowych i otrzymania ich kopii,
b) Żądania sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych,
c) Prawo do żądania usunięcia danych osobowych
– Osoba, której dane dotyczą, w przypadku, gdy uzna, że nie ma podstaw, by Administrator danych osobowych przetwarzał jej dane osobowe, może żądać ich usunięcia.
d) Ograniczenia przetwarzania jej danych osobowych
– Osoba, której dane dotyczą może żądać, aby Administrator danych osobowych ograniczył przetwarzanie jej danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania na nich czynności uzgodnionych z nią, jeżeli dane są nieprawidłowe lub przetwarzane bez podstawy prawnej, lub Osoba, której dane dotyczą nie chce ich usunięcia z uwagi na konieczność zachowania danych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub na czas rozpoznania sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
e) Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych:
- Przetwarzanie danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego: Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego. Skorzystanie z tego prawa powoduje, że Administrator danych osobowych zaprzestanie przetwarzania danych osobowych.
- Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację: Osoba, której dane dotyczą ma prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni. W sprzeciwie należy wtedy wskazać, jaka szczególna sytuacja dotyczy osoby, której dane dotyczą, która uzasadnia żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych. Administrator danych osobowych zaprzestanie przetwarzania danych osobowych w tych celach, chyba, że wykaże, że podstawy dalszego przetwarzania są nadrzędne wobec praw osoby, której dane dotyczą lub też, że dane te są konieczne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
f) Przenoszenia danych
– Osoba, której dane dotyczą ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, dane osobowe, które jej dotyczą, a które zostały przekazane Administratorowi na podstawie udzielonej zgody. Osoba, której dane dotyczą może zlecić Administratorowi przesłanie ich bezpośrednio innemu podmiotowi.
g) Wniesienia skargi do organu nadzorczego
– Osoba, której dane dotyczą, która uważa, że jej dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, może złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu.
h) Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
– Osoba, której dane dotyczą może w każdej chwili cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych przetwarzanych na podstawie jej zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania danych dokonanego przed jej cofnięciem. W celu wykonania swoich praw, Osoba, której dane dotyczą powinna złożyć stosowne żądanie do Administratora danych osobowych na adres email: daneosobowekontakt@rynek44.pl

8. Informacja o dobrowolności podania danych:
Podanie danych osobowych jest konieczne ze względu na prawidłową realizację usług świadczonych przez Administratora danych osobowych. Brak podania danych uniemożliwia skorzystanie z usług Administratora danych osobowych.

9. Informacja o możliwości wycofania zgody:
W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, Administrator informuje, że zgoda może być w każdym momencie wycofana. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.


© Buffalo Restaurant 2021